วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เหรียญโปรยทานร้านสะดวกบุญพวงรีดมหาบุศย์ ร้านสะดวกบุญ 
หนึ่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ